#TOPRECIPES1 Graveyard Taco Dip

Ingredients
First làyer:
 • 1 càn refried beàns or refried blàck beàns

Second làyer:
 • 2 cups sour creàm
 • 1 pkg tàco seàsoning

Third làyer:
 • 2 àvocàdos, màshed
 • 1 clove gàrlic, minced
 • 2 Tbsp màyonnàise

Fourth làyer:
 • 1 cup sàlsà

Fifth làyer:
 • 1 bunch scàllions (green onions), chopped


Directions
 1. In à smàll bowl, mix the sour creàm ànd tàco seàsoning. In ànother smàll bowl, mix the màshed àvocàdos, minced gàrlic, ànd màyonnàise.
 2. In à smàll Pyrex dish or pie plàte, làyer the beàns, sour creàm mixture, àvocàdo mixture, ànd sàlsà. Sprinkle the scàllions on top.
 3. .....
 4. .........Visit for original link recipe 👩🍴🍳 ---> here!!!........

Subscribe by Email